KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(KİLİS TÖMER) YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğretimine ilişkin yürütülecek programın yöntem, faaliyet alanlarını ve öğrenci kabulüne ve sınavlara ilişkin esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 03/11/ 2011 tarih ve 28104 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönergede geçen;

Üniversite: KİLİS 7 Aralık Üniversitesini,

Rektör: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Rektörünü,

Senato: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Senatosunu,

Üniversite Yönetim Kurulu: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

Döner Sermaye İşletmesi Birimi: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesini,

KİLİS TÖMER: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu: KİLİS 7 Aralık Üniversitesi TÖMER Müdürü,  bir müdür yardımcısı ve Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendireceği üç kişi olmak üzere toplamda beş kişiden oluşur. Görevlendirilen KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır.

Birim: KİLİS 7 Aralık Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri ve birimleri,

Eğitim Programı: KİLİS TÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programını, seminer, konferans ve benzeri eğitim faaliyetlerini,

Sertifika Programı: KİLİS TÖMER’de açılan devam zorunluluğu olan dersleri başarı ile tamamlayanlara belge verilen eğitim programını,

Sertifika Belgesi: KİLİS TÖMER’de yürütülen Türkçe öğretim programına katılarak devam şartlarını yerine getiren başarılı öğrencilere verilen belgeyi ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim /Sertifika Programlarına İlişkin Esaslar

Eğitim Programının Açılması, İptal Edilmesi, Süresi ve Şekli

 

Açılacak Kurslar ve İçerikleri:

Madde 4-KİLİS TÖMER’de hangi kursların açılacağı gelen istekler dikkate alınarak güz, bahar ve yaz dönemi başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar açılmaz; ancak Yönetim Kurulunun önerisi ve senatonun onayı ile başvuru sayısı 10’un altında olan kurslar da açılabilir.

Madde 5- (a) Türkçe öğretim programlarına başvuran öğrencilerin hangi seviyeden Türkçe öğrenimine başlayacaklarını tespit etmek amacıyla seviye tespit sınavı uygulanır. Açılan kurslarda öğrencilere tespit edilen dil seviyelerine göre yerleştirildikleri kurlara uygun öğretim uygulanır.

(b) Kurslarda verilecek derslerin içerikleri, Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümünce hazırlanan Yabancı Dil Yeterliliği Ölçütlerinde belirlenen becerileri kazandırmaya uygun olarak hazırlanır.

Madde 6- (a) Merkezde yabancılara Türkçe öğretiminin yanı sıra Türkiye Türkçesi dışındaki dil ve lehçeleri öğretmeye, dil ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik kurslar da açılabilir.

(b) Türkçe öğretimi dışında açılacak kursların eğitim süreleri, ders içerikleri, ders saatleri ve sınavları KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

                                                  

Dil Seviyeleri, Eğitim Süreleri ve Ders Saatleri:

MADDE 7 – (a) KİLİS TÖMER’de yabancılara Türkçe öğretimi eğitim süresi temel düzey A1 (160 saat), A2 (160 saat); orta düzey B1 (160 saat), B2 (160 saat); ileri düzey C1 (180 saat) olarak uygulanacaktır. Öğrencilerin seviyesine göre 5 dil düzeyi (kur) (A1, A2, B1, B2, C1) belirlenmiştir.

 

DİL SEVİYELERİ

KUR

SÜRE

Temel Seviye

A (A1+A2)

320 saat

Orta Seviye

B (B1+B2)

320 saat

İleri Seviye

C (C1)

180 saat

 

(b) Yukarıda belirtilen beş dil seviyesinin her birinde verilecek derslerin saatleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından ek düzenlemeler yapılabilir. Ders saatleri Yönetim Kurulu tarafından artırılıp azaltılabilir.

 

Eğitim /Sertifika Programı Önerilmesi

MADDE 8 – KİLİS TÖMER tarafından açılacak Türkçe öğretim programları;

a)     KİLİS TÖMER veya Üniversite birimlerince talebi olabileceği düşünülen kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere, birimlerin ortak katılımı veya diğer kuruluşlarla işbirliğiyle veya

b)     Kamu kurumları ile özel veya uluslararası kuruluşlardan gelen talep, bu yönergede belirlenen şartlara göre müdür tarafından KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu’na önerilir. KİLİS TÖMER Yönetim Kurulunda ve Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince onaylanan faaliyetlerle ilgili protokol ve sözleşmeleri imzalamaya KİLİS TÖMER Müdürü yetkilidir.

Eğitim /Sertifika Programı Talep Formu

MADDE 9- Türkçe Öğretimi talep formu KİLİS TÖMER tarafından resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Eğitim/Sertifika Programı Açılması

MADDE 10 –  Birimler tarafından KİLİS TÖMER’e yapılan Türkçe Öğretim Programına katılım talepleri KİLİS TÖMER Müdürlüğü tarafından incelenir, gerekli değişiklik önerileri dikkate alınarak programa son şekli verilir ve KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu’nun nihai kararı üzerine Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye işletmesi Birimi onayına sunulur.

 

Eğitim/Sertifika Programlarının İlan Edilmesi

MADDE 11 – (a) Senato tarafından kabul edilen Sertifika Programları ile KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen seminer vb. programların ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan Birim/Birimler/Kuruluş işbirliğiyle planlanır ve program bütçesinde öngörülen tanıtım giderleri çerçevesinde KİLİS TÖMER tarafından ilan edilir. Eğitim ve Sertifika Programlarının yeri ve tarihi KİLİS TÖMER Müdürlüğünce değiştirilebilir.

(b) KİLİS TÖMER tarafından açılacağı duyurularak katılımcı kayıtları yapılan Eğitim ve Sertifika Programları, program duyurusunda ilan edilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi halinde, daha önce yatırılmış ücretler katılımcıya iade edilir.

(c) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim-sertifika programları KİLİS TÖMER tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

 

Eğitim/Sertifika Programının Yürütülmesi                            

MADDE 12 – Açılacak Eğitim-Sertifika Programının yürütülmesinden Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi sorumludur. 

 

 Eğitici Seçimi ve Görevlendirilmesi

MADDE 13- Açılacak kurslarda görev yapacak eğiticiler müdürün önerisiyle KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilir.  KİLİS TÖMER Müdürü, TÖMER Türk Dili Okutmanlarının yeterli sayıda olmaması durumunda eğitici talebinde bulunabilir.

 

Eğitim /Sertifika Programına Kayıt İçin İstenen Belgeler

MADDE 14 – (1) Adayların Eğitim-Sertifika Programına kayıt yaptırabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri, KİLİS TÖMER kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekir. Söz konusu belgeler:

a) Eğitim-Sertifika Programı için belirlenen ücretin tamamının veya taksitler halinde ödenecekse ilk taksitinin ödendiğine ilişkin makbuz.

b) Eğitim-Sertifika Programının özelliklerine göre önceden belirlenerek duyurulacak olan ek belge veya ön koşulların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler

c) KİLİS TÖMER’de açılan programlara kayıt olabilmek için hazırlanan, adaylar tarafından doldurulup imzalanacak Kesin Kayıt Başvuru Formu KİLİS TÖMER müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

 

Eğitim /Sertifika Programına Devam

MADDE 15 - Katılımcılar aşağıda esasları belirtilen devam koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

(a)  Eğitim-Sertifika programına devam durumu; ilgili eğitici tarafından takip edilir. Eğitici devam durumunu gösteren çizelge ile birlikte yoklama listelerini her programının sonunda KİLİS TÖMER Müdürlüğüne elden teslim eder.

(b) Derslere %80 oranında devam mecburiyeti vardır. Bu oranı aşan kursiyerler başarısız kabul edilir ve kur bitirme sınavına alınmazlar. Devamsızlık yapılan gün ve saatler için kurs ücreti iade edilmez.

(c) Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinden birinin vefatı gibi beklenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması halinde, ilgili katılımcı hakkında bu durumu belgeleyen resmi tutanaklar göz önünde bulundurularak KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından devam durumu hakkında karar verilir.

(d) Yukarıda belirtilen şekillerde Eğitim-Sertifika Programına devam etmeyen katılımcının mali sorumlulukları saklı kalmak koşuluyla programla ilişiği kesilir ve kendisine herhangi bir belge verilmez. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Başarının Değerlendirilmesi

 

Sınavlar ve Değerlendirilmesi:

MADDE 16 – (1) KİLİS TÖMER’de uygulanan sınavlar şunlardır: Türkçe Yeterlik Sınavı, Kur Bitirme Sınavı.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS):

a) KİLİS TÖMER'de öğrenim görmek isteyen adayların dil yeterliliklerinin 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen dil seviyelerinden hangisine denk geldiğini belirleyen bir sınavdır.

b) Bu sınava KİLİS TÖMER'de öğrenim görmeyen, ama dil seviyesini belgelemek isteyen adaylar da girebilir.

c) Bu sınav, aşağıda belirtilen alanlarda uygulanır:

- Okuma- Anlama

- Sözlü anlatım (konuşma)

- Yazılı anlatım (yazma)

- Dinleme

ç) Bu sınavda aşağıda belirtilen puan tablosuna göre dil düzeyleri belirlenir:

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

Türkçe Yeterlik Sınavı Puanı

A1

30

A2

45

B1

60

B2

70

C1

80

C2

100

 

Bu değerlendirme yapılırken 4 alandaki becerinin (Okuma- anlama, Konuşma, Yazma, Dinleme) ortalaması alınır. Her bir beceri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Eğer aday KİLİS TÖMER'de kurs görmeden Kilis 7 Aralık Üniversitesinin öğretim dili Türkçe olan programlarında öğrenimine devam etmek isterse B2 düzeyinde puanının olması veya aynı düzeyde belgeye sahip olması gerekmektedir.

d) TYS’ye giren KİLİS 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerinden ve personelinden birinci sınav için herhangi bir ücret alınmaz. Tekrar girmek isteyen adaylar ücretini ödeyerek girebilirler.

e) Kilis 7 Aralık Üniversitesi mensubu olmayan ve tekrar TYS’ye girmek isteyen adaylardan ise KİLİS TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenen bir ücret alınır. Merkezce düzenlenecek kurslara devam etmek için ücret ödeyenlerden ayrıca sınav ücreti alınmaz.

f) TYS, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

g) Sınav sonuçları adaylara KİLİS TÖMER’in veya üniversitenin genel ağ (internet) sayfasında duyurulur.

 

(3) Kur Bitirme Sınavı:

a) Her kurun sonunda uygulanan sınavdır.

b) Bir üst kura geçebilmek için her beceride notunun 100 tam puan üzerinden en az 50, 4 beceri alanından (okuma-anlama, konuşma, yazma, dinleme-anlama) not ortalamasının ise en az 60 olması gerekir.

c) Becerilerden birinin başarı puanı 100 tam puan üzerinden 50'nin altında olan öğrencilere ikinci bir sınav hakkı tanınır. İkinci sınavda da başarılı olamayan öğrenciler ile becerilerden ikisinin başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler, aynı seviye kursunu ücretini ödeyerek tekrar ederler. İkinci sınavın yapılma zamanı Yönetim Kurulu’nun kararıyla belirlenir.

ç) Kur Bitirme Sınavı, Merkez Müdürünün önereceği öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından yapılır.

 

Sertifika ve Katılım Belgesi:

MADDE 17 – (1) Merkezin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen programlarına kayıt yaptırarak devam ve başarı koşullarını yerine getiren öğrencilere 7. maddenin (a) fıkrasında belirtilen seviyelerde tamamladıkları kurs seviyesini gösteren bir sertifika/başarı belgesi verilir.

(2) Sertifika üzerinde, başarı ile tamamlanan programın dili, seviyesi, amacı ve süresi belirtilir.

(3) Bu Yönerge hükümlerine göre başarı koşullarını yerine getiremeyen öğrencilere, sadece kursa katıldığını belirten bir belge verilir.

(4) Sertifika ve katılım belgesi verilme esasları, sertifikaların geçerlilik süreleri eğitim programlarının özelliklerine göre KİLİS TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Ortak yürütülen programlarda verilecek belgeler protokolle düzenlenir.

(6) Sertifika ve katılım belgeleri dışında, KİLİS TÖMER tarafından verilebilecek yeterlilik ve başarı belgesi gibi belgelendirme talepleri KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu’nca incelenerek karara bağlanır.  

 

Katılımcıların Sorumlulukları

MADDE 18 – (1) Katılımcılar kayıt yaptırdıkları Eğitim-Sertifika Programlarının genel ve özel koşullarının tümünü kabul etmiş sayılırlar.

 

İlişik Kesme

MADDE 19 – (1) Aşağıdaki hallerde katılımcıların Eğitim-Sertifika Programı ile ilişiği KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu kararıyla kesilir.

a) Program kayıt ücretinin ödenmemesi,

b) Kopya çekme ve çekmeye teşebbüste bulunulması,

c) Programın işleyişini bozacak fiil ve harekette bulunulması,

ç) Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Konulara İlişkin Esaslar

 

Eğitim Programı Ücretleri ve Uygulanacak İndirimler

MADDE 20 –   (1) Eğitim –Sertifika Programları ücretleri ve indirimler aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Sertifika-Eğitim Programına katılım için öngörülen ücretler;  katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları, eğiticilere yapılacak ödemeler ve program giderleri dikkate alınarak, KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

b) Eğitim-Sertifika Programına kayıt yaptırdıktan sonra programdan ayrılan veya programla ilişiği kesilen katılımcıya ödediği ücret geri ödenmez. Katılımcı, taahhüt ettiği borcu ödemekle yükümlüdür.

c) Eğitim-Sertifika Programının ücreti ve ödeme koşulları KİLİS TÖMER Müdürlüğü tarafından adaylara önceden duyurulur. Kursiyerlerden alınacak kurs ücretleri, her kurs için Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d) KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek bazı Eğitim–Sertifika Programı ücreti üzerinden;

- KİLİS 7 Aralık Üniversitesi öğrencilerine % 15 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)

- KİLİS 7 Aralık Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına % 15 (belirlenen kontenjana bağlı kalmak üzere)

-En az 10 kişiden oluşan toplu başvurularda % 15

-Kamu kurumlarınca yapılan 15 kişiden az olmayan toplu başvurularda % 25

e) İndirim uygulanan katılımcı, sadece bir indirim maddesinden yararlanabilir.

f) Yukarıda belirtilen maddeler ve bunlar dışındaki istisnai durumlarda (kardeş ve eş indirimi, şehit yakınları, gaziler, engelli öğrenciler için indirim, peşin ödeme indirimi vb.) uygulanmasına KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu karar verir ve alınan karar KİLİS TÖMER Müdürü tarafından Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince görüşülmek üzere gönderilir. İndirimler ve kontenjan sayıları Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Döner Sermaye İşletmesi Birimince uygun kararını takiben yürürlüğe girer.

 

Merkezin Gelir ve Giderleri ve Ücretlendirme Esasları

MADDE 21 – (1) KİLİS TÖMER’ in gelirleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Kurs, eğitim, araştırma, danışmanlık, tercümanlık, çeviri, proje, bilirkişilik ve buna benzer faaliyetler karşılığında sağlanan gelirler.

b) KİLİS TÖMER faaliyetlerinden ve hizmetlerinden yararlanma ücretleri.

c) Her türlü yardım, bağış, vasiyet ve diğer gelirler.

MADDE 22 – (1) KİLİS TÖMER’ in giderleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) KİLİS TÖMER’ in yürütülmesi için gerekli harcamalar.

b) İnceleme, eğitim ve araştırma hizmetlerinin gerektirdiği harcamalar.

c) Yayın, tanıtma ve reklam giderleri.

ç) Her türlü bilimsel toplantı, uygulama ve benzeri faaliyetler için yapılacak harcamalar.

d) Eğitmen giderleri.

e) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Telif hakları

MADDE 23  –  Eğitim programlarında, katılımcılara dağıtılacak ders notlarının telif hakları, ilgili eğitmenlere aittir. Bu tür ders malzemeleri, ilgili eğitmenlerin ve KİLİS TÖMER Yönetim Kurulu’nun izini olmaksızın kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve katılımcıların yararlanması dışında başka hiçbir amaçla kullanılamaz.

 

Yönergede Düzenlenmeyen Hususlar

MADDE 24 –  (1)  İşbu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; 04/11/1981 tarihli ve 2547  sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 03/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KİLİS TÖMER Yönetmeliği hükümleri gözetilerek, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile  Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu Kararları uygulanır.

 

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge Kilis 7 Aralık Üniversitesi Senatosu’nun kabulü tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Son Güncelleme: 2018-11-07 14:10:46

                                                                                       Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2018